امور اداری

 

مسئول امور اداري

سيد ابوالفضل ابراهيميان(كارشناس بهداشت عمومي) 

 
 شرح وظايف پست سازماني : مسئول خدمات اداري و خدمات پشتيباني

1.     كنترل حسن انجام انتظامات

2.     كنترل انجام خدمات عمومي ساختمان

3.     كنترل انجام خدمات سيستم گرمايي و سرمايي

4.     كنترل انجام خدمات سيستم تلفن

5.     تقسيم نيروهاي خدماتي و توزيع مناسب در واحدها

6.     تنظيم ساعات كار پرسنل خدماتي

7.     تهيه آمار حضور و غياب كاركنان

8.     ارائه گزارش حضور و غياب به مافوق

9.     پيگيري غيبت كاركنان

10.انجام راهنمايي به مراجعين

11.ارائه خدمات جانبي به مراجعين

12.ارائه اطلاع رساني كافي

13.تهيه گزارش مربوطه و ارائه گزارش به مافوق

14.ثبت مكاتبات

15.نگهداري مكاتبات

16.تدارك وسايل اداري مورد نياز كاركنان

17.توزيع وسايل اداري تدارك ديده

18.ثبت وسايل اداري توزيع شده

تلفن تماس:331629505-056

 

565
1397/04/09
تاريخ چاپ:
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۹ بهمن
Powered by DorsaPortal