نوبت دهي اينترنتي كلينيك بيمارستان امام علي (ع سرايان راه اندازي شد
بيست و سوم آبان ماه، نوبت دهي اينترنتي كلينيك تخصصي بيمارستان امام علي (ع) سرايان راه اندازي شد.
مراجعين محترم مي توانند از طريق آدرس:
Emamali.nobat.bums.ac.ir
 يا از طريق سايت بيمارستان امام علي (ع)/ آيكون نوبت دهي، جهت اخذ نوبت از متخصص مربوطه اقدام نمايند.
لازم به ذكر است زمان فعال شدن نوبت ها، ساعت 12 ظهر براي روز بعد مي باشد.
هم چنين تلفن گوياي كلينيك 32905100 نيز جهت دريافت نوبت فعال مي باشد.