برنامه كاري متخصصين
 

نام پزشک

تخصص

شنبه

98/12/02

یک شنبه

98/12/03

دوشنبه

98/12/04

سه شنبه

98/12/05

چهارشنبه

98/12/06

پنج شنبه

98/12/07

جمعه

98/12/08

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

دکتر اخوان خالقی

اطفال

08:30

6

 

 

08:30

6

 

 

08:30

6

14:30

6

08:30

6

 

 

08:30

6

14:30

6

08:30

6

 

 

 

 


 

دکتر دیهیم

داخلی

08:30

6

 

 

08:30

6


 

08:30

6

14:30

6

08:30

6

 

 

08:30

6

14:30

6

08:30

6

 

 


 


 

دکتر رمضان پور

زنان وزایمان

08:30

6

 

 

08:30

6

 

 

08:30

6

14:30

6

08:30

6

 

 

08:30

6

14:30

6

 

 

 

 

 

 


 

دکتر کبیری

قلب و عروق

9:00

6


 

9:00

6


 

9:00

6

 

 

9:00

6


 

9:00

6


 

9:00

6

 

 

 

 


 

دکتر رجبی

سنوگرافی

08:30

6

 

 

08:30

6

 

 

08:30

6

 

 

08:30

6

 

 

08:30

6

 

 

08:30

6

 

 

 

 

 

 

دکتر فرخ تبار

بیهوشی

 

 

 

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

دکتر خالقی

اورتوپدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

08:30

6

 

 


 


 

دکتر مفتح

گوش، حلق و بینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:30

 


 

 

جهت اطلاع بیشتر با شماره 32905136 تماس حاصل فرمایید

 

 
   
تاریخ به روز رسانی:
1398/12/01
تعداد بازدید:
2156