برنامه كاري متخصصين
 

نام پزشک

تخصص

شنبه

99/04/21

یک شنبه

99/04/22

دوشنبه

99/04/23

سه شنبه

99/04/24

چهارشنبه

99/04/25

پنج شنبه

99/04/26

جمعه

99/04/27

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

دکتر اخوان خالقی

اطفال

9:00

6

 

 

8:00

6

 

 

7:30

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

دکتر دیهیم

داخلی

8:30

6

 

 

8:30

6

 

 

8:30

6


 

7:30

6

 

 

8:30

6

 

 

8:30

6

 

 


 


 

دکتر رمضان پور

زنان وزایمان

8:30

6

 

 

8:30

6

 

 

7:30

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

دکتر کبیری راد

قلب و عروق

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00

6

 

 

 

 

 

 

10:00

6

 

 

 

 

 

 

 

 


 

دکتر رجبی

سنوگرافی

8:30

6

16:30

10

8:30

6

 

 

8:3

6

16:30

10

8:30

6