واحد هماهنگي و گسترش

 

واحـد هماهنگي و گستـرش:

عباس لطافت:(كارشناس گسترش و مشاركتهاي مردمي)
زهرا غفراني(كارشناس پرستاري)
مريم خزاعي (كارشناس بهداشت روان)
 
 
 

شرح وظايف

· تعيين پراكندگي جغرافيايي واحدهاي بهداشتي در منطقه ونمايش آن در نقشه

· بررسي وتطبيق شرايط جغرافيايي وجمعيتي منطقه با امكانات فني وپوشش واحد هاي بهداشتي وپيشنهاد اصلاح طرحهاي گسترش وتبديل واحدها

· بررسي وتطبيق نيروي انساني منظور شده براي واحدها وپيشنهاد اصلاح تشكيلات آن

· نظارت بر اجراي ضوابط گسترش واحدهاي بهداشتي ،ادغام خدمات وهماهنگي واحدهاي بهداشتي

· تهيه واجراي پروژه هاي تحقيقات كاربردي در زمينه هاي مربوط به نظام بهداشتي در منطقه

· مشاركت وپيگيري پروژه هاي جديد مربوط به سيستم خدمات نظيرBMN و......

· بررسي وتعيين نيروي انساني مورد نياز واحدهاي بهداشتي منطقه وپيگيري تامين آنها

· توزيع واعزام نيروي مستعد خدمت وپيام آوران بهداشت سهميه مركز بهداشت منطقه ونظارت بر نحوه خدمت آنها

· گزارش تنگناها ونارسائيهاي موجود وپيشنهاد راه حل مناسب

· هماهنگي وهمكاري با برنامه هاي جاري بهداشتي در منطقه

· همكاري با مركز آموزش بهورزي براي انتخاب وتربيت بهورزان بومي

· تدوين وپيشنهاد واجراي برنامه هاي باز آموزي وآموزش حين خدمت براي كاركنان بهداشتي ومشاركت در اجراي آن

· نظارت بر آموزش كادر كمكي مورد نياز مركز بهداشت

· انجام ساير دستورات مربوط به خدمات بهداشتي منطقه

 تلفن تماس:32881651-056

تاریخ به روز رسانی:
1394/01/29
تعداد بازدید:
2750
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal