۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
شرح وظايف واحد بهداشت محيط و حرفه اي
تاریخ به روزرسانی: 1396/01/29

 

محيط :

به مجموعه اي از شرايط خارجي و تأثيرات وارده ناشي از آن ها بر زندگي يك موجودزنده اطلاق مي گردد . طبق تعريف، محيط شامل هوا ، آب و خاك و روابط بين آن ها و كليه موجودات زنده ميباشد. بر اين اساس هدف"بهداشت محيط "كنترل كليه عواملي است كه بالقوه و بالفعل تأثيرات سويي بربقا ، وسلامتي انسان اعمال مي كنند . بيماري هاي بسياري با عوامل گوناگون اعم از بيولوژيك و شيميايي از طريق آب، هوا، مواد غذايي و بسياري از عوامل محيطي ديگرسلامتي انسان را تهديد مي نمايند . راهبرد اساسي بهداشت محيط در مهار اين بيماريها ،كنترل منبع بيماري، نحوه سرايت و تامين شرايطي است كه سلامت فرد را افزايش دهد.

مهمترين برنامه بهداشت محيط عبارتند از:

·         كنترل آلودگي هوا

·         پيشگيري ازبيماريهاي واگير

·         بهداشت محيط در موارد اضطراري

·         نظارت بهداشتي بر تهيه ، توزيع و فروش مواد غذايي

·         كنترل بيماريهاي ناشي از مواد غذايي و مسموميت ها

·         بهداشت مسكن ، بهداشت اماكن عمومي

·         كنترل حشرات و جوندگان

·         بهداشت پرتوها

·         دفع بهداشتي فاضلاب ها

·         مديريت مواد زايد شهري و مواد زايدخطرناك

·         بهداشت شناگاه ها و ساير تفريحات آبي

·         نظارت بر تأمين آب آشاميدني سالم .

·         بهداشت محيط روستا

شرح وظايف واحد  بهداشت محيط :‌

الف )‌‌برنامه ريزي

·       تدوين برنامه جامع عملياتي در سطح مركز بهداشت

·       تدوين برنامه جامع عملياتي در سطح مراكز بهداشتي درماني

·       تدوين طرحهاي مداخله اي

·       تدوين  برنامه عملياتي طرح بسيج سلامت نوروزي

·       تدوين برنامه اقدامات پيشگيرانه از بروز بيماريهاي منتقله از آب و غذا  

·       تدوين برنامه مراسم گراميداشت روز جهاني بهداشت محيط (26 سپتامبر در هر سال )

ب ) نظارت و پايش

·       پايش فعاليت هاي مراكز بهداشتي درماني

·       پايش فعاليت هاي خانه هاي بهداشت

·       نظارت بر عملكرد تأسيسات آبرساني شهري وروستائي

·       نظارت برعملكرد تأسيسات فاضلاب

·       نظارت بر نحوه مصرف سموم و مواد گندزدا

ج ) هماهنگي

1-   هماهنگي درون بخش

o      هماهنگي با واحد آموزش بهداشت در زمينه برنامه هاي آموزشي وتهيه پوستر ، پمفلت وتراكت

o      هماهنگي با گروه تخصصي پيشگيري ومبارزه با بيماريها درخصوص پيشگيري ومهار بيماريهاي روده اي و اپيدمي

o      هماهنگي با گروه تخصصي تغذيه وتنظيم خانواده درخصوص برنامه هاي كنترل نمكهاي يد دار و غني سازي آرد

o      هماهنگي با واحد بهداشت مدارس درخصوص بررسي وضعيت بهداشتي مدارس و موسسات آموزشي و توزيع شير درمدارس

o      هماهنگي با واحد بهداشت دهان و دندان در خصوص بررسي ميزان فلورايد در آب آشاميدني

o      هماهنگي با معاونت درمان در خصوص بازديد از بيمارستان

o      هماهنگي با معاونت غذا و دارو در خصوص كنترل مواد غذائي ، آرايشي و بهداشتي

o      هماهنگي با آزمايشگاه كنترل مواد غذائي درخصوص پذيرش نمونه هاي ارسالي و اعلام پاسخ

o      هماهنگي با آزمايشگاه آب و فاضلاب درخصوص پذيرش نمونه هاي ارسالي و اعلام نتيجه

2-  هماهنگي برون بخش

o      هماهنگي با مراجع قضائي درخصوص رسيدگي به پرونده تخلفات بهداشتي و جرائم مرتبط با بهداشت مواد غذائي

o      هماهنگي با نيروي انتظامي درخصوص تعطيل واحدهاي متخلف وجلب متهمين

o      هماهنگي با شركت آب وفاضلاب شهري وروستائي

o      هماهنگي با شهرداريها و سازمانهاي مرتبط

o      هماهنگي با مجامع امور صنفي و اتحاديه هاي مربوط

o      هماهنگي با اداره كل نظارت بر مواد غذائي ، آشاميدني ، آرايشي وبهداشتي

o      هماهنگي با مركز سلامت محيط وكار

o      هماهنگي با بهزيستي درخصوص تأسيس مهدهاي كودك ومراكز نگهداري افراد سالمند وناتوان جسمي

o      هماهنگي با زندانها بمنظور بررسي وضعيت بهداشتي زندانها

o      هماهنگي با تربيت بدني در خصوص وضعيت بهداشتي استخرهاي شناو مراكز تفريحي ورزشي

o      هماهنگي با فرمانداري و بخشداريها

ه‍ ) اقدامات اجرائي

·       اجراي طرح بسيج سلامت نوروزي

·       اجراي طرح تشديد كنترل مراكز تهيه وتوزيع مواد غذائي واماكن عمومي

·       اجراي طرح سالمسازي  بوفه هاي مدارس

·       اجراي برنامه شهر سالم وروستاي سالم

·       اجراي دستور العملهاي واصله از مراكز سلامت محيط و كار

·       اجراي طرح اتلاف سگهاي ولگرد

·       اجراي طرح ادغام بهداشت مواد غذائي در سيستم شبكه 

·       اجراي طرح حذف جوش شيرين ازنان توليدي نانوائي ها

·       اجراي حكم تعطيل واحدهاي متخلف

·       توقيف مواد غذائي فاسد وغيرمجاز

·       ارجاع پرونده واحد هاي صنفي متخلف به مراجع قضائي وتعزيرات حكومتي

·       اجراي برنامه هاي بهسازي محيط روستاها با اولويت سرويس بهداشتي وآبخوري مدارس، توالتهاي روستائي، دفع زباله وفاضلاب

·       رسيدگي به شكايات مردمي درزمينه بهداشت محيط ، مواد غذائي ، فاضلاب ، زباله و ...

ج ) آموزش

ü    آموزش حين خدمت وبدو خدمت پرسنل بهداشت محيط در زمينه بهداشت محيط ومواد غذائي از طريق برگزاري كارگاه آموزشي

ü    آموزش متصديان واحدهاي صنفي مرتبط با مواد غذائي و اماكن عمومي از طريق برگزاري جلسات آموزشي

ü    آموزش دانشجويان بهداشت محيط دانشكده بهداشت از طريق تدريس در كارگاههاي بهداشت مواد غذائي و ارتقاء كيفيت

ü    آموزش كاركنان مراكز بازتواني وابسته به بهزيستي در زمينه بهداشت محيط و موادغذائي

ü    آموزش بهورزان خانه هاي بهداشت در زمينه بهداشت محيط ومواد غذائي

ü    آموزش رابطين

د) بازديد وكنترل

§       بازديد از مراكز تهيه وتوزيع مواد غذائي واماكن عمومي و اماكن مسير راهها ( رستورانها واغذيه فروشي ها و ..)

§       بازديد از مراكز بهداشتي درماني ،مطب ها  و بيمارستان

§       بازديد از استخرها ي شنا و باشگاههاي ورزشي

§       بازديد از پادگانها ، اردوگاهها ، زندانها ومراكز انتظامي

§       بازديد از مدارس وموسسات آموزشي و پرورشي

§       بازديد از كارگاهها و كارخانجات مواد خوراكي وبهداشتي

§       بازديد از پايانه هاي مسافربري ، ترمينالها

§       كنترل مواد غذائي ، آشاميدني از طريق نمونه برداري وارسال به آزمايشگاههاي غذا ودارو

§       كنترل آب آشاميدني شبكه آبرساني شهري وروستائي از طريق كلر سنجي وانجام نمونه برداري از آب

§       كنترل نمكهاي يد دار درمراكز تهيه وتوزيع و اماكن عمومي از طريق يد سنجي

§       كنترل نانهاي سنتي تهيه شده در واحدهاي صنفي نانوائي از نظر وجود جوش شيرين

§       كنترل آب استخرهاي شنا از نظر كدورت ، كلر باقيمانده و آلودگي ميكروبي

§       كنترل موادغذائي مورد عرضه در بوفه هاي مدارس

§       كنترل اقلام خوراكي ، آشاميدني  وارداتي از نظر مجوزهاي لازم وتاريخ توليد وانقضاء

ه) پشتيباني

ü    پيگيري اعتبارات بهداشت محيط

ü    پيگيري نحوه برگزاري كارگاههاي آموزشي از طريق امور اداري و مالي

ü    پيگيري تجهيز انبار حوادث وسوانح غير مترقبه

ز) ارزشيابي

v   ارزشيابي دوره اي واحد هاي محيطي ومراكز بهداشتي درماني

v   جمع آوري وتجزيه وتحليل آمار واطلاعات

v   تكميل فرمهاي آماري درمراكز بهداشتي درماني

v   جمع بندي فرمهاي آماري ارسالي ازمراكز بهداشتي درماني درمراكز بهداشت شهرستان

v   تهيه كارنامه عملكرد شش ماهه وساليانه

v   ارسال بازخوراندآمار و فعاليت هاي انجام شده به مركز بهداشت استان

v   تجزيه وتحليل آمار و ا طلاعات ارسالي از مراكز ومقايسه با حد انتظار و فعاليت دوره مشابه قبل

v   تجزيه وتحليل فرمهاي MIS (سيستم اطلاعات مديريت )

  
تعداد بازدید: 397
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
خراسان جنوبي -شهرستان سرايان-انتهاي خيابان انقلاب -خيابان آيت الله خالصي -مجموعه اداري شبكه بهداشت و درمان سرايان
تلفن: 32900595-056    دورنگار: 32900004-056   كدپستي     E-mail: [@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal