۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ ارديبهشت
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
شرح وظايف بهداشت محيط
تاریخ به روزرسانی: 1397/08/21
 

 

 

 محيط:

به مجموعه اي از شرايط خارجي و تأثيرات وارده ناشي از آن ها بر زندگي يك موجودزنده اطلاق مي گردد . طبق تعريف، محيط شامل هوا ، آب و خاك و روابط بين آن ها و كليه موجودات زنده ميباشد. بر اين اساس هدف"بهداشت محيط "كنترل كليه عواملي است كه بالقوه و بالفعل تأثيرات سويي بربقا ، وسلامتي انسان اعمال مي كنند . بيماري هاي بسياري با عوامل گوناگون اعم از بيولوژيك و شيميايي از طريق آب، هوا، مواد غذايي و بسياري از عوامل محيطي ديگرسلامتي انسان را تهديد مي نمايند . راهبرد اساسي بهداشت محيط در مهار اين بيماريها ،كنترل منبع بيماري، نحوه سرايت و تامين شرايطي است كه سلامت فرد را افزايش دهد.

   مهمترين برنامه بهداشت محيط عبارتند از:

·         كنترل آلودگي هوا

·         پيشگيري ازبيماريهاي واگير

·         بهداشت محيط در موارد اضطراري

·         نظارت بهداشتي بر تهيه ، توزيع و فروش مواد غذايي

·         كنترل بيماريهاي ناشي از مواد غذايي و مسموميت ها

·         بهداشت مسكن ، بهداشت اماكن عمومي

·         كنترل حشرات و جوندگان

·         بهداشت پرتوها

·         دفع بهداشتي فاضلاب ها

·         مديريت مواد زايد شهري و مواد زايدخطرناك

·         بهداشت شناگاه ها و ساير تفريحات آبي

·         نظارت بر تأمين آب آشاميدني سالم .

·         بهداشت محيط روستا

شرح وظايف واحد  بهداشت محيط :‌

الف )‌‌برنامه ريزي

     ·       تدوين برنامه جامع عملياتي در سطح مركز بهداشت

     ·       تدوين برنامه جامع عملياتي در سطح مراكز بهداشتي درماني

     ·       تدوين طرحهاي مداخله اي

     ·       تدوين  برنامه عملياتي طرح بسيج سلامت نوروزي

     ·       تدوين برنامه اقدامات پيشگيرانه از بروز بيماريهاي منتقله از آب و غذا  

     ·       تدوين برنامه مراسم گراميداشت روز جهاني بهداشت محيط (26 سپتامبر در هر سال )

ب ) نظارت و پايش

    ·       پايش فعاليت هاي مراكز بهداشتي درماني

    ·       پايش فعاليت هاي خانه هاي بهداشت

    ·       نظارت بر عملكرد تأسيسات آبرساني شهري وروستائي

    ·       نظارت برعملكرد تأسيسات فاضلاب

    ·       نظارت بر نحوه مصرف سموم و مواد گندزدا

ج ) هماهنگي

       -   هماهنگي درون بخش

       هماهنگي با واحد آموزش بهداشت در زمينه برنامه هاي آموزشي وتهيه پوستر ، پمفلت وتراكت

           هماهنگي با گروه تخصصي پيشگيري ومبارزه با بيماريها درخصوص پيشگيري ومهار بيماريهاي روده اي و اپيدمي

           هماهنگي با گروه تخصصي تغذيه وتنظيم خانواده درخصوص برنامه هاي كنترل نمكهاي يد دار و غني سازي آرد

       هماهنگي با واحد بهداشت مدارس درخصوص بررسي وضعيت بهداشتي مدارس و موسسات آموزشي و توزيع شير درمدارس

       هماهنگي با واحد بهداشت دهان و دندان در خصوص بررسي ميزان فلورايد در آب آشاميدني

            هماهنگي با معاونت درمان در خصوص بازديد از بيمارستان

       هماهنگي با معاونت غذا و دارو در خصوص كنترل مواد غذائي ، آرايشي و بهداشتي

       هماهنگي با آزمايشگاه كنترل مواد غذائي درخصوص پذيرش نمونه هاي ارسالي و اعلام پاسخ

       هماهنگي با آزمايشگاه آب و فاضلاب درخصوص پذيرش نمونه هاي ارسالي و اعلام نتيجه

      2 -  هماهنگي برون بخش

       هماهنگي با مراجع قضائي درخصوص رسيدگي به پرونده تخلفات بهداشتي و جرائم مرتبط با بهداشت مواد غذائي

       هماهنگي با نيروي انتظامي درخصوص تعطيل واحدهاي متخلف وجلب متهمين

       هماهنگي با شركت آب وفاضلاب شهري وروستائي

       هماهنگي با شهرداريها و سازمانهاي مرتبط

       هماهنگي با مجامع امور صنفي و اتحاديه هاي مربوط

          هماهنگي با اداره كل نظارت بر مواد غذائي ، آشاميدني ، آرايشي وبهداشتي

       هماهنگي با مركز سلامت محيط وكار

       هماهنگي با بهزيستي درخصوص تأسيس مهدهاي كودك ومراكز نگهداري افراد سالمند وناتوان جسمي

       هماهنگي با زندانها بمنظور بررسي وضعيت بهداشتي زندانها

       هماهنگي با تربيت بدني در خصوص وضعيت بهداشتي استخرهاي شناو مراكز تفريحي ورزشي

       هماهنگي با فرمانداري و بخشداريها

ه‍ ) اقدامات اجرائي

    ·       اجراي طرح بسيج سلامت نوروزي

    ·       اجراي طرح تشديد كنترل مراكز تهيه وتوزيع مواد غذائي واماكن عمومي

    ·       اجراي طرح سالمسازي  بوفه هاي مدارس

    ·       اجراي برنامه شهر سالم وروستاي سالم

    ·       اجراي دستور العملهاي واصله از مراكز سلامت محيط و كار

    ·       اجراي طرح اتلاف سگهاي ولگرد

    ·       اجراي طرح ادغام بهداشت مواد غذائي در سيستم شبكه 

    ·       اجراي طرح حذف جوش شيرين ازنان توليدي نانوائي ها

    ·       اجراي حكم تعطيل واحدهاي متخلف

    ·       توقيف مواد غذائي فاسد وغيرمجاز

    ·       ارجاع پرونده واحد هاي صنفي متخلف به مراجع قضائي وتعزيرات حكومتي

     ·       اجراي برنامه هاي بهسازي محيط روستاها با اولويت سرويس بهداشتي وآبخوري مدارس، توالتهاي روستائي، دفع زباله وفاضلاب

    ·       رسيدگي به شكايات مردمي درزمينه بهداشت محيط ، مواد غذائي ، فاضلاب ، زباله و ...

ج ) آموزش

          آموزش حين خدمت وبدو خدمت پرسنل بهداشت محيط در زمينه بهداشت محيط ومواد غذائي از طريق برگزاري كارگاه آموزشي

       آموزش متصديان واحدهاي صنفي مرتبط با مواد غذائي و اماكن عمومي از طريق برگزاري جلسات آموزشي

       آموزش دانشجويان بهداشت محيط دانشكده بهداشت از طريق تدريس در كارگاههاي بهداشت مواد غذائي و ارتقاء كيفيت

      آموزش كاركنان مراكز بازتواني وابسته به بهزيستي در زمينه بهداشت محيط و موادغذائي

      آموزش بهورزان خانه هاي بهداشت در زمينه بهداشت محيط ومواد غذائي

      آموزش رابطين

د) بازديد وكنترل

         بازديد از مراكز تهيه وتوزيع مواد غذائي واماكن عمومي و اماكن مسير راهها ( رستورانها واغذيه فروشي ها و ..)

         بازديد از مراكز بهداشتي درماني ،مطب ها  و بيمارستان

         بازديد از استخرها ي شنا و باشگاههاي ورزشي

         بازديد از پادگانها ، اردوگاهها ، زندانها ومراكز انتظامي

        بازديد از مدارس وموسسات آموزشي و پرورشي

       بازديد از كارگاهها و كارخانجات مواد خوراكي وبهداشتي

         بازديد از پايانه هاي مسافربري ، ترمينالها

         كنترل مواد غذائي ، آشاميدني از طريق نمونه برداري وارسال به آزمايشگاههاي غذا ودارو

         كنترل آب آشاميدني شبكه آبرساني شهري وروستائي از طريق كلر سنجي وانجام نمونه برداري از آب

         كنترل نمكهاي يد دار درمراكز تهيه وتوزيع و اماكن عمومي از طريق يد سنجي

         كنترل نانهاي سنتي تهيه شده در واحدهاي صنفي نانوائي از نظر وجود جوش شيرين

         كنترل آب استخرهاي شنا از نظر كدورت ، كلر باقيمانده و آلودگي ميكروبي

         كنترل موادغذائي مورد عرضه در بوفه هاي مدارس

         كنترل اقلام خوراكي ، آشاميدني  وارداتي از نظر مجوزهاي لازم وتاريخ توليد وانقضاء

ه) پشتيباني

        پيگيري اعتبارات بهداشت محيط

       پيگيري نحوه برگزاري كارگاههاي آموزشي از طريق امور اداري و مالي

       پيگيري تجهيز انبار حوادث وسوانح غير مترقبه

ز) ارزشيابي

       ارزشيابي دوره اي واحد هاي محيطي ومراكز بهداشتي درماني

       جمع آوري وتجزيه وتحليل آمار واطلاعات

      تكميل فرمهاي آماري درمراكز بهداشتي درماني

      جمع بندي فرمهاي آماري ارسالي ازمراكز بهداشتي درماني درمراكز بهداشت شهرستان

      تهيه كارنامه عملكرد شش ماهه وساليانه

      ارسال بازخوراندآمار و فعاليت هاي انجام شده به مركز بهداشت استان

      تجزيه وتحليل آمار و ا طلاعات ارسالي از مراكز ومقايسه با حد انتظار و فعاليت دوره مشابه قبل

      تجزيه وتحليل فرمهاي MIS (سيستم اطلاعات مديريت )

 

تعداد بازدید: 85
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
خراسان جنوبي -شهرستان سرايان-انتهاي خيابان انقلاب -خيابان آيت الله خالصي -مجموعه اداري شبكه بهداشت و درمان سرايان
تلفن: 32900595-056    دورنگار: 32900004-056   كدپستي     E-mail: [@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal