۱۴۰۱ شنبه ۲۲ مرداد
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse نقشه سایت شبکه بهداشت و درمان سرایاننقشه سایت شبکه بهداشت و درمان سرایان
صفحه اصلي
درباره سرايان
ریاست شبکه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مرکز بهداشت شهرستان</span>مرکز بهداشت شهرستان
واحد بهداشت مدارس
واحد هماهنگي و گسترش
واحد بهداشت دهان و دندان
بهداشت روان
آزمایشگاه
واحد امور داروئي
امور رفاهی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدهاي فني</span>واحدهاي فني
Collapse واحد مبارزه با بیماریهاواحد مبارزه با بیماریها
دستورالعمل واحد پيشگيري و مراقبت بيماريها
فراييند هاي واحد پيشگيري و مراقبت بيماريها
دانلود ها
مطالب آموزشي مربوط به واحد پيشگيري و مراقبت بيماريها
چك ليست واحد مبارزه با بيماريها
اطلاعات مناسبتي
Collapse واحد سلامت خانواده، جمعيت و مدارسواحد سلامت خانواده، جمعيت و مدارس
Collapse سلامت مادرانسلامت مادران
معرفي پرسنل واحد سلامت مادران
شرح وظايف واحد سلامت مادران
دستورالعمل واحد سلامت مادران
چک لیست واحد سلامت مادران
Collapse باروري سالمباروري سالم
معرفي پرسنل واحد باروري سالم
شرح وظايف واحد باروري سالم
دستورالعمل واحد باروري سالم
چك ليست واحد باروري سالم
مطالب آموزشي واحد باروري سالم
Collapse سلامت كودكانسلامت كودكان
معرفي پرسنل واحد كودكان
شرح وظايف واحد كودكان
دستورالعمل واحد كودكان
چك ليست واحد كودكان
مطالب آموزشي واحد كودكان
Collapse  نوجوانان و مدارس نوجوانان و مدارس
معرفي پرسنل واحد نوجوانان و مدارس
شرح وظايف واحد نوجوانان و مدارس
دستورالعمل واحد نوجوانان و مدارس
چك ليست واحد نوجوانان و مدارس
مطالب آموزشي واحد نوجوانان و مدارس
Collapse جوانانجوانان
معرفي پرسنل واحد جوانان
شرح وظايف واحد جوانان
دستورالعمل واحد جوانان
چك ليست واحد جوانان
مطالب آموزشي واحد جوانان
Collapse ميانسالانميانسالان
معرفي پرسنل واحد ميانسالان
شرح وظايف واحد ميانسالان
دستورالعمل واحد ميانسالان
چك ليست واحد ميانسالان
مطالب آموزشي واحد ميانسالان
Collapse سالمندانسالمندان
معرفي پرسنل واحد سالمندان
شرح وظايف واحد سالمندان
دستورالعمل واحد سالمندان
چك ليست واحد سالمندان
مطالب آموزشي واحد سالمندان
Collapse واحد سلامت رواني اجتماعيواحد سلامت رواني اجتماعي
معرفي پرسنل واحد سلامت روان
شرح وظايف واحد سلامت روان
دستورالعمل واحد سلامت روان
چك ليست واحد سلامت روان
مطالب آموزشي واحد سلامت روان
واحد سلامت دهان و دندان
واحد هماهنگي و گسترش
Collapse واحد امور داروييواحد امور دارويي
معرفي پرسنل امور دارويي
شرح وظايف امور دارويي
دستورالعمل واحد امور دارویی
چک لیست واحد امور دارویی
Collapse واحد سلامت محيط و كارواحد سلامت محيط و كار
معرفي واحد بهداشت محيط و حرفه اي
گالري عكس واحد سلامت محيط و كار
معرفي پرسنل واحد سلامت محيط و كار
شرح وظايف واحد بهداشت محيط و حرفه اي
آيين نامه ها
منشور اخلاقي بازرسان
دستورالعمل ها
نظارت و كنترل آب و فاضلاب
بهداشت محيط بيمارستان
Collapse واحد بهداشت حرفه ايواحد بهداشت حرفه اي
شرح وظايف واحد بهداشت حرفه اي
دستورالعمل هاي واحد بهداشت حرفه اي
چك ليست واحد بهداشت حرفه اي
فرم هاي واحد بهداشت حرفه اي
فرايندهاي مربوط به واحد بهداشت حرفه اي
فرآيند ها
Collapse واحد بهداشت محيطواحد بهداشت محيط
شرح وظايف واحد بهداشت محيط
فرم هاي واحد بهداشت محيط
Collapse دستورالعمل هاي واحد بهداشت محيطدستورالعمل هاي واحد بهداشت محيط
بهداشت روستا
بهداشت محيط مدارس
بهداشت محيط بيمارستان
پيشگيري و كنترل بيماريهاي منتقله از آب و غذا
ساير
طرح تشديد فوريت سلامت محيط و كار
كنترل آلودگي هوا
كنترل بهداشتي دفع مواد زايد
كنترل دخانيات
مبارزه با ناقلين
نظارت و كنترل بهداشتي مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي
نظارت و كنترل كيفي آب و فاضلاب
چك ليست هاي واحد بهداشت محيط
فرآيندهاي واحد بهداشت محيط
منشور اخلاقي واحد بهداشت محيط
Collapse واحد كاهش خطر در بلاياواحد كاهش خطر در بلايا
معرفي پرسنل واحد كاهش خطر در بلايا
شرح وظايف واحد كاهش خطر در بلايا
چك ليست هاي واحد كاهش خطردر بلايا
دستورالعمل هاي واحد كاهش خطر در بلايا
مطالب آموزشي واحد كاهش خطردربلايا
فرم هاي واحد كاهش خطر در بلايا
فرايندهاي واحد كاهش خطردر بلايا
Collapse واحد آموزش سلامتواحد آموزش سلامت
معرفي پرسنل واحد آموزش سلامت
فرايندهاي مربوط به واحد آموزش سلامت
مطالب آموزشي مربوط به واحد آموزش سلامت
دستورالعمل هاي مربوط به واحد آموزش سلامت
شرح وظايف واحد آموزش سلامت
Collapse ستاد شبکه بهداشتستاد شبکه بهداشت
حراست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدهاي ستاد شبكه</span>واحدهاي ستاد شبكه
Collapse  دبيرخانه و مسئول دفتر دبيرخانه و مسئول دفتر
معرفي پرسنل دبيرخانه و مسئول دفتر
شرح وظايف دبيرخانه
شرح وظايف مسئول دفتر
Collapse روابط عموميروابط عمومي
معرفي پرسنل
شرح وظايف
منشور اخلاقي
طرح تكريم ارباب رجوع
Collapse امور اداري و عموميامور اداري و عمومي
شرح وظايف امور اداري و عمومي
معرفي پرسنل امور اداري و عمومي
امور اداری
Collapse واحد امور ماليواحد امور مالي
فرايند هاي واحد امور مالي
معرفي پرسنل واحد امور مالي
روابط عمومي
شرح وظايف پرسنل واحد امور مالي
Collapse فناوري اطلاعاتفناوري اطلاعات
واحد آمار و رایانه
معرفي پرسنل واحد فناوري اطلاعات
فوریت پزشکی
واحد امور داروئي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراكز بهداشتي و درماني </span>مراكز بهداشتي و درماني
مرکز بهداشتی امام زمان(عج)
مرکز بهداشتی و درمانی آیسک
مرکز بهداشتی و درمانی سه قلعه
مرکز بهداشتی و درمانی مصعبی
مركز فوريت هاي پزشكي شهرستان سرايان
شرح وظايف مركز فوريت هاي پزشكي
Collapse فرآيند هافرآيند ها
فرآيند هاي مركز بهداشت
تلفن های تماس
دانلود مواد آموزشي
گزارش تصويري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشكده بهداشت سرايان</span>دانشكده بهداشت سرايان
دانشكده بهداشت سرايان
دانشكده بهداشت 2
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خيرين سلامت</span>خيرين سلامت
پروژه هاي عمراني پيش بيني شده
تجهيزات درماني مورد نياز
خيرين سلامت شهرستان سرايان - مبالغ 50 ميليون ريال به بالا
خيرين با مبالغ 50 ميليون ريال به بالا
خطرسنجي بيماريهاي قلبي
مطالب آموزشي سرطان
كارگزيني
نظام پزشكي
بهداشت محيط
معرفي بهداشت محيط
معرفي
انتقادات و پيشنهادات
شرح وظايف دبيرخانه
واكس
واكسيناسون
مالاريا
مالاريا 1
آسم
فرايند بهداشت محيط
بهداشت روان
فرايندهاي بهداشت روان
تالاسمي
بهداشت مدارس
بهداشت خانواده
واحد سالمندان
عملكرد هفته سلامت
فرم هاي آماري
بهداشت محيط و حرفه اي
ابتكارات جامعه محور
معرفي پرسنل بهداشت محيط و حرفه اي
شرح وظايف بهداشت محيط
واحد بهداشت محيط و حرفه اي
بهداشت
مطالب آموزشي
حراست
فرايندها اورژانس
فرايندهاي اورژانس
هماهنگي و گسترش
واحد هماهنگي و گسترش
امور پرستاري
شرح وظايف امور پرستاري
دستور العمل امور پرستاري
فرم هاي آماري امور پرستاري
چك ليست امور پرستاري
آمار و نيروي انساني
شرح وظايف نيروي انساني
دستورالعمل هاي نيروي انساني
سامانه آماري
فرم هاي آماري نيروي انساني
معرفي پرسنل امور پرستاري
چك ليست ها بهداشت محيط
ستادزي
سيب
بيماري
هپاتيت
فرايندهاي بهداشت محيط
چك ليست ها بهداشت محيط ذ
مطالب آموزشي قلب
ي
يك
سل
بيماري سل
پوكي استخوان
پرسنل امور دارويي
شرح وظايف امور داروئي
بهداشت محيط 1
واحد سلامت محيط و كار
سامانه هاي وزارتي
شرح وظايف واحد بهداشت حرفه اي
ايدز
چك ليست هاي واحد بهداشت حرفه اي
دستور العمل هاي بهداشت حرفه اي
واحد سلامت ميانسالان و سالمندان
ماىران
پمفلت سرطان1
فيلم هاي آموزشي سرطان
هفته ملي سرطان
پمفلت
واحد باروري سالم
واحد مادران
شرح وظايف واحد مادران
واحد كودكان
واحد نوجوانان و مدارس
واحد جوانان
واحد ميانسالان
ميانسلان
سالمندان
سلامت كودكان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدها آموزشي درماني</span>واحدها آموزشي درماني
بيمارستان امام علي (ع)
Collapse اورژانس پيش بيمارستانياورژانس پيش بيمارستاني
معرفي پرسنل واحد اورژانس پيش بيمارستاني
شرح وظايف واحد اورژانس پيش بيمارستاني
چك ليست هاي واحد فوريت هاي پزشكي
فرم ها و فرآيندهاي واحد اورژانس پيش بيمارستاني
دستورالعمل هاي واحد فوريت هاي پزشكي
پروتكل هاي آفلاين اورژانس پيش بيمارستاني
پايگاه هاي اورژانس شهرستان سرايان
تست
تست2
مراكز
tempolarety
روز ملی جمعیت
جوان
هفته جوان1
روز جهانی فشار خون
ازدواج
مراکز بهداشتی شهرستان سرایانخراسان جنوبي -شهرستان سرايان-انتهاي خيابان انقلاب -خيابان آيت الله خالصي -مجموعه اداري شبكه بهداشت و درمان سرايان
تلفن: 32900595-056    دورنگار: 32900004-056   كدپستي     E-mail: [@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal